قفل دیجیتال تحت شبكه هتلی (وایرلس)

1.ارتباط آنلاين از مركز (reception) با تك تك درها بصورت بي سيم 

2.باز و بسته نمودن قفل كليه درها از مركز در مواقع اضطراري

3.تعريف كارت براي تك تك مهمان ها بصورت آنلاين 

4.ثبت تمامي عبور و مرورها در مركز به همراه تاريخ ، ساعت و نام دارنده كارت 

5.تعريف كارت دسترسي براي پرسنل هتل اعم از واحد خانه داري ، واحد اداري و ...

6.امكان تعريف درهاي قابل دسترس براي پرسنل هتل 

7.امكان محدود نمودن زمان دسترسي درهاي تعريف شده براي پرسنل

8.امكان تعريف كارت هاي Master و Emergency

9.امكان تعريف وضعيت قفل اتاق از مركز

10. امكان مشاهده وضعيت قفل اتاق وعبور و مرورها به صورت آنلاين